กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/513
ชื่อเรื่อง: ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของพยาบาลเทคนิคในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of technical nurses' need for continuing education in a bachelor of nursing science program in the eastern part of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
วรรณี เดียวอิศเรศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา - - ไทย
พยาบาล - - การศึกษา
พยาบาลเทคนิค - - การศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อของพยาบาลเทคนิค กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พยาบาลเทคนิคจำนวน 173 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย การสุ่มตัวอย่างทำโดยวิธีแบ่งชั้น ผู้วิจัยได้ขอให้พยาบาลเทคนิคตอบแบบสอบถาม ซึ่งประเมินความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.0 มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องพยาบาลศาสตร์เทคนิคจำนวนร้อยละ 12.1 พยาบาลเทคนิคส่วนใหญ่ต้องการเรียนเต็มเวลา (65.5%) และต้องการเรียนบางเวลาคือ เย็นวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และเต็มวันเสาร์ ร้อยละ 22.2 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า พยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาต่อเนื่อง สูงกว่าพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พยาบาลเทคนิคคาดว่า การศึกษาต่อเนื่องจะทำให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย พยาบาลเทคนิคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการศึกษาต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/513
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_006.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น