กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/513
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเรณา พงษ์เรืองพันธุ์th
dc.contributor.authorวรรณี เดียวอิศเรศth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:53Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:53Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/513
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อของพยาบาลเทคนิค กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พยาบาลเทคนิคจำนวน 173 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย การสุ่มตัวอย่างทำโดยวิธีแบ่งชั้น ผู้วิจัยได้ขอให้พยาบาลเทคนิคตอบแบบสอบถาม ซึ่งประเมินความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.0 มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถ้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องพยาบาลศาสตร์เทคนิคจำนวนร้อยละ 12.1 พยาบาลเทคนิคส่วนใหญ่ต้องการเรียนเต็มเวลา (65.5%) และต้องการเรียนบางเวลาคือ เย็นวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และเต็มวันเสาร์ ร้อยละ 22.2 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า พยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาต่อเนื่อง สูงกว่าพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พยาบาลเทคนิคคาดว่า การศึกษาต่อเนื่องจะทำให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย พยาบาลเทคนิคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการศึกษาต่อเนื่องไม่แตกต่างกันth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีพ.ศ. 2536.en
dc.language.isoภาษาไทย.th_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการศึกษาขั้นอุดมศึกษา - - ไทยth_TH
dc.subjectพยาบาล - - การศึกษาth_TH
dc.subjectพยาบาลเทคนิค - - การศึกษาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของพยาบาลเทคนิคในภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeA study of technical nurses' need for continuing education in a bachelor of nursing science program in the eastern part of Thailanden
dc.typeResearchth_TH
dc.year2536
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to identify if Technical nurses' need continuing education programs. The sample consisted of 173 Technical nurses who were working in provincial hospitals and hospital centers in the Eastern part of Thailand. Using a stratified random sampling technique, technical nurses were asked to respond to a questionnaire which assessed their interest in continuing education in a Bachelor of Nursing Science program. Fifty two percent of the sample expressed an interest in continuing their education in a Bachelor of Nursing Science program. If the Faculty of Nursing, Burapha University, offered a continuing edication program, 65.5% of Technical nurses indicated that they would apply immediately and 12.1% would apply next year. The majority of technical nurses (65.5%) preferred a full time program and 22.2% preferred a part time program on Monday, Wednesday, & Friday evenings and during the day on Saturday. In addition to descriptive statistics, a t-test analysis found that technical nurses working in hospital centers felt there were significantly (p< .05) greater advantages of continuing education compared to the ones working in provincial hospitals. The advantages that technical nurses expected to gain from continuing education were progress in their career, improve nursing practice, and advance their current knowledge. There were no significant differences in perceived advantages of continuing education among Technical nurses in terms of age, marital status, wishing to study, or years of workingen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_006.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น