กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5106
ชื่อเรื่อง: การดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัญญา มูลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวานในสตรีมีครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
สตรีมีครรภ์ - - โรค
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: คู่มือการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และตาราวิชาการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการคลอด ณ แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลหญิงมีครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยแสดงแผนผังเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการการดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
MED_Sarunya.pdf11.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น