เอกสารคู่มือ (Manual Documents) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565แนวทางปฏิบัติในการดูแลทารกปฏิเสธเต้านมอารีรัตน์ พะวินรัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565การดำเนินการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมประเภทการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา ยิ้มใย
2565การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ชลธิชา ชอบเขตกลาง
2565การคัดแยกและดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มศิริชัย เวียงย่างกุ้ง
2565กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากมลวรรณ พาลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564การดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาศรัญญา มูลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2562กระบวนการตรวจวัดสมรรถภาพสายตาด้วยการใช้เครื่อง Titmus สำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการเมื่อเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ (Phlebitis) จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำกนกอร อินประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ติดเชื้อ Covid 19 ที่ ARI CLINIC โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพิมผกา รัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จนถึงแก่กรรม (กรณีต้องการเสียชีวิตในโรงพยาบาล)จารึก จินตนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวปฏิบัติการประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาสุภาวดี หอมอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการให้เลือดผู้ป่วยสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ พรรณพงษ์ศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (ColonoscopyColonoscopy) ในผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพิกุล วิชาพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565การจัดการเมื่อยาเคมีบำบัดรั่วออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ในผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาโสมพิสุทธิ์ ลิ้มกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจำนงค์ กฤษณามระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565การดูแลแผลต่อเนื่องผู้ป่วยที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาธีรพล เหล่ามะโฮง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565การป้องกันและเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุปรียาภรณ์ มีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย covid 19 เพื่อเข้าระบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอมรรัตน์ ทาท่าหว้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการเจาะคอกนกรัตน์ ทองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563กระบวนการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ของแผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานงค์นุช แน่นอุดร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 20