รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 12 of 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของนักวิชาการพัสดุ ในมหาวิทยาลัยบูรพาจำนง หอมเจริญ
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทักษญา สง่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2564การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อการดำเนินธุรกิจธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวเกาะสีชังตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตภาคตะวันออก ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสุดา สุวรรณาภิรมย์; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา)สุดา สุวรรณาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552กรรมการบริษัททับซ้อน : ข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบสำหรับองค์กรมหาชนธงชัย ศรีวรรธนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 12 of 12