Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 52
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564แนวทางการสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จิตติมา ปฏิมาประกร; บรรพต วิรุณราช
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; รัชภูมิ วัฒนใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทราระพีพร ศรีจำปา; อานนท์ เชี่ยวชาญกิจการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้อินทรีย์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ปัณฑ์ชนิด โพธิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์แบรนด์ เอสทูไฮ (S2hi) ของตัวแทนจำหน่ายชาวไทย ภายใต้สภาวะวิกฤตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประเทศไทยระพีพร ศรีจำปา; ภัทรา สิทธิแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ำ กรณีศึกษาบ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ของมูลนิธิชัยพัฒนาสุชนนี เมธิโยธิน; ยุพา วีระทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการจัดการสารสนเทศการเกษตรสู่เกษตรกรบรรพต วิรุณราช; อรวดี รื่นรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการส่งเสริมนโยบายและแนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงของประเทศไทยสุชนนี เมธิโยธิน; วิสันต์ ลมไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อิสระ สุวรรณบล; สุธรรมมา ธรรมโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์