Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 21
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษบรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การควบคุมและการตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกนลินี จรรยาวัฒนานนท์; บรรพต วิรุณราช; กชพร นรมาตย์
2564แนวทางการสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จิตติมา ปฏิมาประกร; บรรพต วิรุณราช
2564การรักษาอาชีพเกษตรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวีร์ษิตา อรชร; ชนิสรา แก้วสวรรค์; บรรพต วิรุณราช
2563แนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนนักธุรกิจจีนลงทุนค้าขายในประเทศไทยกาณติมา พงษ์นัยรัตน์; บรรพต วิรุณราช
2564การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกภุมเรศ จันทร์สว่าง; บรรพต วิรุณราช
2564การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการไทย ด้านการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิเชียร สกุลวงค์; บรรพต วิรุณราช
2562รูปแบบการจัดตั้งศูนย์หนังสือสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกณปภา จิรมงคลเลิศ; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในประเด็นเศรษฐกิจฐานรากเกรียงไกร ทรัพย์แสนมา; บรรพต วิรุณราช