Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 783
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตภาคตะวันออก ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษบรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563รูปแบบกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีนิคมแหลมฉบัง และนิคมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรีอาทิตย์ คชชา; สุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสุดา สุวรรณาภิรมย์; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา)สุดา สุวรรณาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552กรรมการบริษัททับซ้อน : ข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบสำหรับองค์กรมหาชนธงชัย ศรีวรรธนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การควบคุมและการตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกนลินี จรรยาวัฒนานนท์; บรรพต วิรุณราช; กชพร นรมาตย์
2564แนวทางการสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จิตติมา ปฏิมาประกร; บรรพต วิรุณราช
2563รูปแบบส่งเสริมการส่งออกเห็ดหลินจือที่ปลูกบนพื้นที่สูงไปสู่ตลาดการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชัยฤกษ์ สอนเจริญ; สุชนนี เมธิโยธิน.