บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 9 of 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การศึกษาความชุกของเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometryณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย; ศุภลักษณ์ สุมาลี; ศิริวัฒณา ลาภหลาย; พิมรา ทองแสง; รุ่งนภา นวลมะลัง, และอื่นๆ
2564อาการปวดต้นคอจากการใช้สมาร์ทโฟนพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; คุณาวุฒิ วรรณจักร
2564คุณภาพทางกายภาพและจุลชีววิทยาของขนมไทยในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรีมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; อภิญญา บุญเขียน; กุลวรา พูลผล; ภิษณี วิจันทึก
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภาคตะวันออกภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์; พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของเตียงรับแรงกดคุณาวุฒิ วรรณจักร; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559บทบาทของ Shiga Toxin กับกลไกการเกิด Hemolytic Uremic Syndromeกุลวรา พูลผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ในสถาบันระดับอุดมศึกษา.ศาสตรี เสาวคนธ์; พลอยชนก ปทุมานนท์; ไชยา สนิท; ไสว หวานเสร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2553ภาวะปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำจากการได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานานณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556บทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จาก ต่อมเพศต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 9 of 9