Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ความหลากชนิดของโคพีพอดและไมซิด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแรด จังหวัดชลบุรีขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของโคพีพอดและไมซิด บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี 2551-2553ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุขใจ รัตนยุวกร; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2550การพัฒนาการเลี้ยงแม่เพรียงวัยอ่อนด้วยอาหารผสมสาหร่ายทะเลสูตรต่าง ๆขวัญเรือน ศรีนุ้ย; นิตยา ไชยเนตร; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549การแพร่กระจายความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปี 2548ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; สุพัตรา ตะเหลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล