กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/655
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of copepods and mysids in the marine plant genetic conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
พันธุศาสตร์พืช
หมู่เกาะแสมสาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจชนิดของโคพีพอดและไมซิดในบริเวณเกาะแสมสาร และเกาะปลาหมึก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 พบโคพีพอดและไมซิดที่อาศัยบริเวณพื้นท้องน้ำมีความหลากชนิดต่ำ พบทั้งสิ้น 4 Suborder ได้แก่ Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida, และ Poecilostomatoida ประกอบด้วย 7 ครอบครัว 10 สกุล 15 ชนิด ได้แก่ Acartidae, Paracalanidae, Candaciidae, Pontellidae, Pseudodiaptomidae, Oithonidae, และ Corycaeidae ส่วนไมซิด พบ 3 ครอบครัวย่อย 3 เผ่าพันธุ์ ได้แก่ Mysinae, Gastrosaccinae และ Siriellinae พบโคพีพอดและไมซิดอาศัย อยู่ร่วมกันในแนวปะการังที่เป็นชนิดเด่นคือ Oithona brevicornis และไมซิดคือ Anisomysis aikawai
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/655
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น