กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/153
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปี 2548
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Distribution and abundance of zooplankton along the Eastern coast of Thailand in 2005
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - วิจัย
แพลงค์ตอนสัตว์ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
แพลงค์ตอนสัตว์ทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากแม่น้ำของชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในเดือนมีนาคม 2548 (ฤดูแล้ง) และในเดือนตุลาคม 2548 (ฤดูฝน) พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งสิ้น 15 ไฟลัม 42 กลุ่ม ในฤดูแล้งมีความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์มากกว่าฤดูฝน โดยมีไฟลัม Arthropoda เป้นชนิดเด่น รองลงมาคือ Annelida, Chordata และ Chaetognatha ตามลำดับ ในฤดูฝนแพลงก์ตอนสัตว์ที่ชุกชุมเป็นชนิดเด่น ได้แก่ ไฟลัม Arthropoda รองลงมาคือ Chordata, Chaetognatha และ Mollusca ตามลำดับ ส่วนโคพีพอดในฤดูแล้ง พบ 4 อันดับย่อย 30 ชนิด อันดับย่อย ได้แก่ Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida และ Poecilostomatoida ชนิดของโคพีพอดที่เป็นชนิดเด่นในฤดูแล้ง ได้แก่ Paracalanus crassirostris, Oithona simplex, Bestiolina similis และ Oithona aruensis ตามลำดับ ในฤดูฝนชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่ Nauplius copepeds, immature Paracalanus และ immature Oithona ตามลำดับ Distribution and abundance of zooplankton along the Eastern Coast of Thailand were investigated in March 2005 (dry season) and October 2005 (wet season). Fifteen phylum belonging to 42 groups of zooplankton were found. The abundance of zooplankton was greater in the dry season than that in the wet season. Arthropoda was the dominant taxon found in the dry season, followed by Annelida, Chordata and Chaetognatha respectively. In the wet season, the dominant phylum of zooplankton found were Arthropoda, followed by Chordata, Chaetognatha and, Mollusca respectively. The copepods found in the dry season were 30 species of 4 suborder such as calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida and Poecilostomatoida. Paracalanus crassirostris, Oithona simplex, Bestiolina similis and Oithona aruensis were dominant species in the dry season. While nauplius copepods, immature Paracalanus and immature Oithona were mostly found in the wet season.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/153
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น