Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน Hymenocera picta Dana (1852)ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์; วรเทพ มุธุวรรณ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; อภิศักดิ์ เฮ่งพก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปรารถนา ควรดี; ภูติพงศ์ วงษ์สายตา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; จารุนันท์ ประทุมยศ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี; ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปรารถนา ควรดี; ศิริวรรณ ชูศรี; มนัญทิญา ยิ้มเจริญ; อธิกพันธ์ ภูธนศิริชนิสรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล