กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/958
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน Hymenocera picta Dana (1852)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Growth,maturation and mating behavior of the harlequin shrimp Hymenocera picta Dana (1852)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์
วรเทพ มุธุวรรณ
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
อภิศักดิ์ เฮ่งพก
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การสืบพันธุ์
กุ้งการ์ตูน
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: กุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) เป็นกุ้งทะเลสวยงามที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทะเลสวยงามก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนได้ก็จะเป็นการลดการนำขึ้นจากธรรมชาติได้ทางหนึ่ง และยังลดการรบกวนระบบนิเวศวิทยาแนวปะการังได้อีกด้วย การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการสืบพันธุ์นับเป็นข้อมูลที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการกินอาหาร และการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน โดยตลอดระยะเวลาการทดลองจะให้ดาวทะเล (Linckia multiflora) เป็นอาหาร และทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการกินอาหาร การลอกครบ การผสมพันธุ์ การวางไข่ และการเริ่มจำแนกเพศของกุ้งการ์ตูนที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ผลการศึกษาพบว่า กุ้งการ์ตูนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 0.38+-0.12 กรัม และความยาวเหยียด 2.1+-0.2เซนติเมตร มีอัตราการอาหารเท่ากับ 0.38+-0.17 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กรัมต่อวัน ส่วนกุ้งการ์ตูนพ่อแม่พันธุ์ที่จับคู่ (น้ำหนักของเพศผู้และเพศเมียรวมกันเฉลี่ย 0.98+-0.04 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ยของเพศผู้ = 2.40+-0.38 เซนติเมตร และเพศเมีย = 2.57+-0.43) มีอัตราการกินอาหารเท่ากับ 0.23+-0.05 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กรัมต่อวัน ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ากุ้งการ์ตูนมีการลอกคราบทุก ๆ 24+-5 วัน และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) มีการลอกคราบในช่วงเวลา 16:30-08:30 น. มีเพียงร้อยละ 27 ที่มีการลอกคราบในช่วงเวลา 08:30-16:30 น. กุ้งการ์ตูนใช้เวลาในการลอกคราบโดยเฉลี่ย 5+-0 นาที และเริ่มกินอาหารหลังจากลอกคราบ 8 ชั่วโมง 16 นาที +- 5 ชั่วโมง 40 นาที ในเพศผู้ และ 9 ชั่วโมง 1 นาที +- 2 ชั่วโมง 43 นาที ในเพศเมีย การผสมพันธุ์เกิดขึ้นหลังจากเพศเมียลอกคราบ 2 ชั่วโมง 20 นาที +- 0 ชั่วโมง 56 นาที ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ 15+- 1 วินาที หลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วไข่จะเคลื่อนตัวจากรังไข่มายังหน้าท้องซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง นาที +- 0 ชั่วโมง 50 นาที แม่กุ้งการ์ตูนใช้เวลาฟักไข่ 18+-3 วัน จึงฟักตัวออกจากไข่ โดยการฟักตัวเกิดขึ้นหลังจากพระอาทิตย์ตก 41+-19 นาที กุ้งการ์ตูนที่ทำการเพาะเลี้ยงในครั้งนี้พบว่า สามารถแยกเพศได้ เมื่อมีอายุ 27+-1 วัน หลังจากลงเกาะ และเริ่มมีการผสมพันธุ์ครั้งแรกเมื่อมีน้ำหนัก 0.73+-0.25 กรัม, ความยาวเหยียด 2.73+-0.30 เซนติเมตร ในเพศผู้ และน้ำหนัก 1.28+- 0.52 กรัม ความยาวเหยียด 3.05+-0.32 เซนติเมตรในเพศเมีย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/958
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น