กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4595
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดบางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Slope variations at Bangsaen Beach during the year 2002 to 2014
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เผชิญโชค จินตเศรณี
จันทิมา ปิยะพงษ์
คำสำคัญ: หาด -- ไทย -- บางแสน (ชลบุรี)
ความลาดชัน
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง -- ไทย -- บางแสน (ชลบุรี)
ชายฝั่ง -- ไทย -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเปลี่ยนแปลงความลึกชายหาดบางแสน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557 มีการตรวจวัดจากบริเวณหาดบางแสน และหาดวอนนภา ผลการศึกษาแสดงว่าความลาดชันชายหาดบางแสนในปี 2557 เปลี่ยนแปลงมากกว่าปี 2545 โดยหาดบางแสนแสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างมากทั้ง 2 ฤดูมรสุม ในขณะที่พบการเปลี่ยนแปลงความลาดชันบ้างที่หาดวอนนภาในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพบการเปลี่ยนแปลงความลาดชันเพียงเล็กน้อยบริเวณตอนกลางของชายหาดใกล้วงเวียนบางแสน คลื่นและกระแสน้ำไหลเลียบฝั่งน่าจะมีส่วนสำคัญในการนำตะกอนทรายที่ถูกพัดพาทั้งจากบริเวณหาดบางแสนและหาดวอนนภามาสะสมบริเวณวงเวียนบางแสน และเป็นผลให้บริเวณวงเวียน บางแสนแสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันน้อยมาก การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดบางแสนแสดงให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาคลื่นใกล้ฝั่ง กระแสน้ำเลียบฝั่ง การพัดพาตะกอนจากกระแสน้ำชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง อ่าวสมดุล และการจัดการชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสน Variations of depth at Bangsaen beach during the year 2002 to 2014 were determined in the areas of Bangsaen and Vonnapa beaches. The results show that the slopes at Bangsaen beach in 2014 are varied larger than in 2002. Laemtan beach and Bangsaen beach show a larger slope variation within 2 monsoon seasons while shows changes some of slope at Vonnapa beach in North East monsoon, and shows a little change of slope in the middle part of Bangsaen
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4595
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n1p136-148.pdf743.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น