กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4510
ชื่อเรื่อง: ความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแม่น้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อลงกรณ์ พุดหอม
คำสำคัญ: แพลงก์ตอนสัตว์ -- ไทย -- ระยอง
สัตวภูมิศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2564
บทคัดย่อ: ศึกษาความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำพังราด โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีปากแม่น้ำ (ST1), พื้นที่ชุมชน (ST2), พื้นที่เลี้ยงหอย (ST3), พื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ST4) และสาขาแม่น้ำท่ากง (ST5) โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดความถี่ตาข่าย 150 ไมโครเมตร พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งสิ้น 53 กลุ่ม (Taxa)จาก 14ไฟลัม แบ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ถาวร 29 กลุ่ม และแพลงก์ตอนสัตว์ชั่วคราว 24 กลุ่ม โดยไฟลัม Arthropoda พบความชุกชุมสูงที่สุด คิดเป็น 83.88 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ ไฟลัม Mollusca และไฟลัม Annelida ตามลำดับ โดยมี คาลานอยด์โคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นในแม่น้ำพังราด จากการศึกษาตลอดทั้งปี พบความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 63.42±22.05x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่เดือนมิถุนายน ธันวาคม และพฤศจิกายน เท่ากับ 62.19±5.47,57.46±10.53 และ 52.91±12.08 x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในแต่ละสถานีพบสถานีปากแม่น้ำ (ST1) มีความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดเท่ากับ (50.46±27.64 x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) รองลงมาได้แก่ พื้นที่ชุมชน (ST2, 46.07±17.16 x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) พื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ST3, 40.82±14.07 x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) และ สาขาแม่น้ำท่ากง (ST5, 33.46±15.78x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) ส่วนสถานีพื้นที่เลี้ยงกุ้ง (ST4) พบความชุกชุมต่ำสุด เท่ากับ 32.17±15.04x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแม่น้ำพังราดตลอดทั้งปี รวมทั้งผลการศึกษาที่ได้ใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์และสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณแม่น้ำพังราดต่อไปในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4510
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n3p1836-1857.pdf820.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น