กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4464
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยของธาตุอาหารต่อมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์ในแนวหญ้าทะเล อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor effecting of nutrient on biomass and epiphytic community in seagrass bed, Sattahip bay, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยาวดี สุริยพันธุ์
จิตรา ตีระเมธี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หญ้าทะเล - - ไทย - - สัตหีบ
ซัลไฟต์
ธาตุอาหารพืช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์บนใบหญ้าทะเลชนิด Halodule uninervis อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 กำหนดแนวเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 แนว ครอบคลุมพื้นที่แนวหญ้าทะเลบริเวณระดับน้ำขึ้นสูงสุด น้ำขึ้นน้ำลง และน้ำลงต่ำสุด ครอบคลุมพื้นที่หน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ แต่ละสถานีเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลเป็นพื้นที่ 25x25 เซนติเมตร พบอิพิไฟต์กลุ่มพืชใน 3 ดิวิชั่น 6 ชั้น 16 อันดับ 21 วงศ์ 28 สกุล และ 3 กลุ่ม ได้แก่ ดิวิชั่น Cyanophyta ดิวิชั่น Chlorophyta และดิวิชั่น Chromophyta อิพิไฟต์กลุ่มสัตว์พบ 3 ไฟลัม 1 สกุล และ 7 กลุ่ม อิพิไฟต์กลุ่มพืชที่พบเป็นกลุ่มเด่น คือ Cocconeis, Pleurosigma, Nitzschia และ pennate diatom ในดิวิชั่น Chromophyta อิพิไฟต์กลุ่มสัตว์ที่พบกลุ่มเด่น คือ Tintinnopsis และ unidentified protozoa 1 ในไฟลัม Protozoa มวลชีวภาพของอิพิไฟต์เฉลี่ยตลอดการศึกษา มีค่า 3.65±0.16 ถึง 6.96±0.48 น้ำหนักแห้งต่อน้ำหนักแห้งใบหญ้าทะเล สูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยของธาตุอาหารที่มีผลต่อมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำส่งผลต่อมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ในบริเวณน้ำขึ้นน้ำลง และมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ยังส่งผลให้มวลชีวภาพของหญ้าทะเลลดลง
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4464
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_161.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น