กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4464
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจริยาวดี สุริยพันธุ์
dc.contributor.authorจิตรา ตีระเมธี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-06-21T04:16:49Z
dc.date.available2022-06-21T04:16:49Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4464
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2562th_TH
dc.description.abstractมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์บนใบหญ้าทะเลชนิด Halodule uninervis อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 กำหนดแนวเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 แนว ครอบคลุมพื้นที่แนวหญ้าทะเลบริเวณระดับน้ำขึ้นสูงสุด น้ำขึ้นน้ำลง และน้ำลงต่ำสุด ครอบคลุมพื้นที่หน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ แต่ละสถานีเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลเป็นพื้นที่ 25x25 เซนติเมตร พบอิพิไฟต์กลุ่มพืชใน 3 ดิวิชั่น 6 ชั้น 16 อันดับ 21 วงศ์ 28 สกุล และ 3 กลุ่ม ได้แก่ ดิวิชั่น Cyanophyta ดิวิชั่น Chlorophyta และดิวิชั่น Chromophyta อิพิไฟต์กลุ่มสัตว์พบ 3 ไฟลัม 1 สกุล และ 7 กลุ่ม อิพิไฟต์กลุ่มพืชที่พบเป็นกลุ่มเด่น คือ Cocconeis, Pleurosigma, Nitzschia และ pennate diatom ในดิวิชั่น Chromophyta อิพิไฟต์กลุ่มสัตว์ที่พบกลุ่มเด่น คือ Tintinnopsis และ unidentified protozoa 1 ในไฟลัม Protozoa มวลชีวภาพของอิพิไฟต์เฉลี่ยตลอดการศึกษา มีค่า 3.65±0.16 ถึง 6.96±0.48 น้ำหนักแห้งต่อน้ำหนักแห้งใบหญ้าทะเล สูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยของธาตุอาหารที่มีผลต่อมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำส่งผลต่อมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ในบริเวณน้ำขึ้นน้ำลง และมวลชีวภาพของอิพิไฟต์ยังส่งผลให้มวลชีวภาพของหญ้าทะเลลดลงth_TH
dc.description.sponsorshipคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหญ้าทะเล - - ไทย - - สัตหีบth_TH
dc.subjectซัลไฟต์th_TH
dc.subjectธาตุอาหารพืชth_TH
dc.titleปัจจัยของธาตุอาหารต่อมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์ในแนวหญ้าทะเล อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeFactor effecting of nutrient on biomass and epiphytic community in seagrass bed, Sattahip bay, Chon Buri Provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailjariyavadee@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailjittra@go.buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeStudy of biomass and epiphytic community on Halodule uninervis blade, Sattahip bay, Chon Buri Province was investigated during September 2019 to July 2020. A total of a stations along 3 transect lines were set at upper intertidal area, intertidal area and subtidal area in from Arpakorn Kiattiwong Hospital. At each station, collected the seagrass biomass by using 25 x 25 cm2 quadrat. The results showed 3 division of phytoplankton and 3 phylum of zooplankton. The dominant group was Cocconeis, Pleurosigma, Nitzschia and pennate diatom in Division Chromophyta. The average of epiphyte biomass was between 3.65±0.16 - 6.96±0.48 g DW/g DW seagrass leave and showed highest in March, 2020. Epiphyte biomass was indicated by nutrient in water column. The phosphorus effect epiphyte load. Especially on upper intertidal area. Otherwise, the change in epiphyte were relate the decrease in seagrass biomass.en
dc.keywordสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_161.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น