กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/413
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิคุ้มกันในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่แสดงออกหลังการได้รับโลหะหนัก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพฑูรย์ มกกงไผ่
ปภาศิริ บาร์เนท
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยแมลงภู่ -- ผลกระทบจากโลหะหนัก
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำหลังการได้รับสารโลหะหนัก โดยทำการทดสอบกับหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงผ่านการปรับสภาพแล้ว 14 วัน กับสารโลหะหนักแคดเมียม ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0.0 (Control), 100, 250, และ 500 ไมโครกรัมต่อลิตร และทองแดงที่ระดับความเข้มข้น 0.0 (Control), 50, 100, 150 และ 200 ไมโครกรัมต่อลิตร ปรับระดับความเข้มข้นให้คงเดิม เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้ง เก็บเลือดหอยแมลงภู่จาก posterior adductor muscle เพื่อดูระบบภูมิคุ้มกันหลังรับสารแล้ว 7 วัน และ 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้รับแคดเมี่ยมหลัง 7 และ 14วัน THCs ลดลงตามระดับความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับ DHCs จำนวนเม็ดเลือดชนิด Agranular และ Granular cell จะลดลงตามลำดับความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้น ในขณะที่ Phagocytosis หลัง 7 วัน ความสามารถการำกจัดสิ่งแปลกปลอดมได้มากขึ้นตามความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้นแต่หลัง 14 วัน ความสามารถการกำจัดสิ่งแปลกปลอมลดลงตามความเข้มข้นของแคดเมี่ยม ส่วนที่ได้รับทองแดง พบว่า หลัง 7วัน และ 14 วัน THCs ลดลงตามความเข้มข้นของทองแดงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับ DHCs จำนวนเม็ดเลือดชนิด Agranular และ Granular cell จะลดลงตามระดับความเข้มข้นของทองแดงที่สูงขึ้น ในขณะที่ Phagocytosis ทั้งหลัง 7 วัน และ 14 วัน พบว่า แนวโน้มลดลง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้ทราบว่าระบบภูมิค้มกันของหอยแมลงภู่จะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อได้รับสารแคดเมี่ยมและทองแดง ที่มีการปนเปื้อนอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยง แม้จะมีการปนเปื้อนในระดับความเข้มข้นที่น้อยของสารแคดเมี่ยม และทองแดง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนั้น ๆ ให้ได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นและเกิดความอ่อนแอ หรือการตายของสัตว์น้ำได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/413
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น