กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/413
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorไพฑูรย์ มกกงไผ่
dc.contributor.authorปภาศิริ บาร์เนท
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.contributor.otherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:48Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:48Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/413
dc.description.abstractการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำหลังการได้รับสารโลหะหนัก โดยทำการทดสอบกับหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงผ่านการปรับสภาพแล้ว 14 วัน กับสารโลหะหนักแคดเมียม ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0.0 (Control), 100, 250, และ 500 ไมโครกรัมต่อลิตร และทองแดงที่ระดับความเข้มข้น 0.0 (Control), 50, 100, 150 และ 200 ไมโครกรัมต่อลิตร ปรับระดับความเข้มข้นให้คงเดิม เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้ง เก็บเลือดหอยแมลงภู่จาก posterior adductor muscle เพื่อดูระบบภูมิคุ้มกันหลังรับสารแล้ว 7 วัน และ 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้รับแคดเมี่ยมหลัง 7 และ 14วัน THCs ลดลงตามระดับความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับ DHCs จำนวนเม็ดเลือดชนิด Agranular และ Granular cell จะลดลงตามลำดับความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้น ในขณะที่ Phagocytosis หลัง 7 วัน ความสามารถการำกจัดสิ่งแปลกปลอดมได้มากขึ้นตามความเข้มข้นของแคดเมี่ยมที่สูงขึ้นแต่หลัง 14 วัน ความสามารถการกำจัดสิ่งแปลกปลอมลดลงตามความเข้มข้นของแคดเมี่ยม ส่วนที่ได้รับทองแดง พบว่า หลัง 7วัน และ 14 วัน THCs ลดลงตามความเข้มข้นของทองแดงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับ DHCs จำนวนเม็ดเลือดชนิด Agranular และ Granular cell จะลดลงตามระดับความเข้มข้นของทองแดงที่สูงขึ้น ในขณะที่ Phagocytosis ทั้งหลัง 7 วัน และ 14 วัน พบว่า แนวโน้มลดลง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้ทราบว่าระบบภูมิค้มกันของหอยแมลงภู่จะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อได้รับสารแคดเมี่ยมและทองแดง ที่มีการปนเปื้อนอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยง แม้จะมีการปนเปื้อนในระดับความเข้มข้นที่น้อยของสารแคดเมี่ยม และทองแดง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนั้น ๆ ให้ได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นและเกิดความอ่อนแอ หรือการตายของสัตว์น้ำได้th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2550-2551en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectหอยแมลงภู่ -- ผลกระทบจากโลหะหนักth_TH
dc.subjectโลหะหนัก -- การวิเคราะห์th_TH
dc.titleศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิคุ้มกันในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่แสดงออกหลังการได้รับโลหะหนักth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailphaithoo@buu.ac.th
dc.author.emailpraparsi@buu.ac.th
dc.year2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น