กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3754
ชื่อเรื่อง: การสร้างอัตลักษณ์สี เพื่อใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Creation of Color Identity for Packaging Design of Mueang Chon Buri District, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ซอ, มิยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิภาค โดยใช้สีที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นของอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย จากแผนฟื้นฟูของภูมิภาค ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดชลบุรีสนับสนุนให้ประชาชนท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น และค้นหาวิธีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้จึงค้นหาและวิเคราะห์คุณลักษณะของภูมิภาคจาก 18 ตำบลในพื้นที่นอกเมือง โดยแบ่งคุณลักษณะท้องถิ่นออกเป็น 3 องค์ประกอบ และเลือกภาพนำเสนอ แต่องค์ประกอบมา 25 ภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์โอทอปของชลบุรีได้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและขึ้นทะเบียน ไว้เป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องตกแต่ง ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ในการศึกษานี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์มาทั้งหมด 10 ชนิด โดยเลือกจากแต่ละหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ หมวดละ 2 ชนิด แล้วนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์โดยประยุกต์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปได้ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยจัด ให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าตราสินค้าภูมิภาค ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดอัตลักษณ์แบบ องค์รวมและเสริมลักษณะเด่นให้ผลิตภัณฑ์ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3754
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_253.pdf12.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น