กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3754
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorซอ, มิยอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2020-02-02T06:31:57Z
dc.date.available2020-02-02T06:31:57Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3754
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิภาค โดยใช้สีที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นของอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย จากแผนฟื้นฟูของภูมิภาค ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดชลบุรีสนับสนุนให้ประชาชนท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น และค้นหาวิธีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้จึงค้นหาและวิเคราะห์คุณลักษณะของภูมิภาคจาก 18 ตำบลในพื้นที่นอกเมือง โดยแบ่งคุณลักษณะท้องถิ่นออกเป็น 3 องค์ประกอบ และเลือกภาพนำเสนอ แต่องค์ประกอบมา 25 ภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์โอทอปของชลบุรีได้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและขึ้นทะเบียน ไว้เป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องตกแต่ง ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ในการศึกษานี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์มาทั้งหมด 10 ชนิด โดยเลือกจากแต่ละหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ หมวดละ 2 ชนิด แล้วนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์โดยประยุกต์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปได้ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยจัด ให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าตราสินค้าภูมิภาค ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดอัตลักษณ์แบบ องค์รวมและเสริมลักษณะเด่นให้ผลิตภัณฑ์ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.titleการสร้างอัตลักษณ์สี เพื่อใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeThe Creation of Color Identity for Packaging Design of Mueang Chon Buri District, Chon Buri Provinceen
dc.typeResearchen
dc.author.emailsmy750@gmail.comth_TH
dc.year2560th_TH
dc.description.abstractalternativeThe purpose of the research is to represent regional packaging design with the identified the local colors that reflect the local features of Chon Buri District, the central city of Chon Buri province, Thailand. As part of the regional revitalization plan, the OTOP Products Center of Chon Buri province is encouraging local people to produce and develop local products and looking for ways to increase market competitiveness and enhance product quality. This study investigated and analyzed regional characteristics of 18 sub-districts in rural areas. We divided the local aspects into three elements and selected 25 representative images of each element. The OTOP Products Center of Chon Buri Province divided the local products produced and registered into five categories: food, beverage, costumes, decorations and household goods, and herbal products. In this study, a total of 10 products were selected, 2 products for each category of registered products, compared and analyzed by applying the packaging design of the products. As a result, it is possible to encourage and support effective production and development of local products by providing a systematic and integrated packaging design guide that promotes local identity. The intent of the study is to improve the quality of local products and increase the value of regional brand through environmentally friendly packaging design through the development of integrated and differentiated local product packaging design in the Chon Buri District, Chon Buri Provinceen
dc.keywordการสร้างอัตลักษณ์สีth_TH
dc.keywordออกแบบบรรจุภัณฑ์th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_253.pdf12.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น