กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3666
ชื่อเรื่อง: การประเมินพฤติกรรมความกล้าของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยการเปรียบเทียบข้ามประชากรในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Boldness assessment in the apple snails (Pomacea canaliculata): a cross-population comparison in the Eastern Region of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หอยเชอรี่
หอยเชอรี่ -- การควบคุม
ศัตรูพืช -- การควบคุม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานสำคัญชนิดหนึ่งของโลก เป็นหอยทากน้ำจืดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งการรุกรานของหอยเชอรี่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน ระบบนิเวศ เนื่องจากหอยเชอรี่ปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้รวดเร็ว ทน ต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี หอยเชอรี่อาจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมความกล้า จึงทำให้หอยเชอรี่ประสบความสำเร็จในการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมความกล้าของหอยเชอรี่ 10 ประชากร ซึ่งทำการทดลองพฤติกรรมความกล้า จากการออกหรือไม่ออกจากที่กำบัง (shelter) ในการสำรวจพื้นที่ใหม่ จำนวนครั้งที่เข้าออกจากที่กำบังและการกระจัด โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมความกล้าเหล่านี้ของหอยที่ศึกษาในแต่ละประชากร ผลการศึกษาโดยทั่วไปพบว่าพฤติกรรมความกล้าของหอย เชอรี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อทำการเปรียบเทียบข้ามประชากร ผลการศึกษานี้ถูก อภิปรายในแง่ของความแตกต่างของประชากรและการออกแบบการทดลอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3666
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_156.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น