กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3666
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-08-01T07:34:33Z
dc.date.available2019-08-01T07:34:33Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3666
dc.description.abstractหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานสำคัญชนิดหนึ่งของโลก เป็นหอยทากน้ำจืดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งการรุกรานของหอยเชอรี่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน ระบบนิเวศ เนื่องจากหอยเชอรี่ปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้รวดเร็ว ทน ต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี หอยเชอรี่อาจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมความกล้า จึงทำให้หอยเชอรี่ประสบความสำเร็จในการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมความกล้าของหอยเชอรี่ 10 ประชากร ซึ่งทำการทดลองพฤติกรรมความกล้า จากการออกหรือไม่ออกจากที่กำบัง (shelter) ในการสำรวจพื้นที่ใหม่ จำนวนครั้งที่เข้าออกจากที่กำบังและการกระจัด โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมความกล้าเหล่านี้ของหอยที่ศึกษาในแต่ละประชากร ผลการศึกษาโดยทั่วไปพบว่าพฤติกรรมความกล้าของหอย เชอรี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อทำการเปรียบเทียบข้ามประชากร ผลการศึกษานี้ถูก อภิปรายในแง่ของความแตกต่างของประชากรและการออกแบบการทดลองth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหอยเชอรี่th_TH
dc.subjectหอยเชอรี่ -- การควบคุมth_TH
dc.subjectศัตรูพืช -- การควบคุมth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการประเมินพฤติกรรมความกล้าของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยการเปรียบเทียบข้ามประชากรในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeBoldness assessment in the apple snails (Pomacea canaliculata): a cross-population comparison in the Eastern Region of Thailanden
dc.typeResearch
dc.author.emailchantimap@buu.ac.th
dc.year2560
dc.description.abstractalternativeThe golden apple snail (Pomacea canaliculata) is one of the world worst invasive alien species. It is a native freshwater snail of South America. Its invasion might affect on living organisms in ecosystems because it well adapts to environment, it grows and reproduces quickly and it has environmental tolerance. Also, it might be bolder than the native apple snails. Therefore, this invasive species becomes successful and invades the native species. The purpose of this study was to examine boldness behavior among ten populations of the invasive apple snails. The boldness behavior was quantified by measuring emergence from a shelter (to explore a novel area), numbers of time returning to the shelter and displacement among individuals in each population. In general, it was found that there was significant difference in boldness behavior among these populations. The results were discussed in terms of population difference and experimental designen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_156.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น