กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3579
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมา ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of monoclonal antibody specific to plasma vitellogenin in Asian sea bass (Lates calcarifer Bloch)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พอจิต นันทนาวัฒน์
นันทิกา คงเจริญพร
ศุภิจ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลา -- วิทยาภูมิคุ้มกัน
ปลากะพงขาว
โปรตีนในเลือด -- การวิเคราะห์
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
แอนติบอดีย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินจากพลาสมาปลากะพงขาว (MAb-sea bass VTG) ถูกผลิตขึ้นโดยนำเซลล์ม้ามของหนูเมาส์สายพันธุ์ BALB/c ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยไวเทลโลเจนินจากพลาสมาปลา มาหลอมกับเซลล์ไมอิโลมา ได้เซลล์ลูกผสมที่จำนวน 11 โคลน ที่มีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินที่แยกได้จากพลาสมาของปลากะพงขาว (169, 132, 112 และ 86 กิโลดาลตัน) โดยเทคนิคเวสเทิร์น บลอท และแสดงผลของปฏิกิริยาสีน้ำตาลอ่อน กับไวเทลโลเจนินใน เนื้อเยื่อตับ ม้าม และลำไส้ ของปลากะพงขาววัยอ่อนที่ได้รับ การฉีดกระตุ้นด้วย 17β-estradiol โดยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมิสทรีโดยไม่ทำปฏิกิริยากับโปรตีนอื่นในพลาสมาของปลาที่ไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน นอกจากนี้ MAb-sea bass VTG 23 และ 41 สามารถทำปฏิกิริยาข้ามได้กับไว เทลโลเจนินในเลือดปลานิล (Oreochromis niloticus) (210 และ 140 กิโลดาลตัน) ปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola) (152, 133, 81, 72 และ 63 กิโลดาลตัน) ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วย 17β-estradiol โดยเทคนิคดอท บลอท เวสเทิร์น บลอท และอิมมูโนฮีสโตเคมิสทรีและไม่ท าปฏิกิริยาข้ามกับไวเทลลินในฮีโมลิมป์ของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่ได้รับการฉีดกระตุ้น ด้วย 17β-estradiol
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3579
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_010.pdf3.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น