กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3579
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพอจิต นันทนาวัฒน์
dc.contributor.authorนันทิกา คงเจริญพร
dc.contributor.authorศุภิจ ศรีสวัสดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-06-01T04:36:36Z
dc.date.available2019-06-01T04:36:36Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3579
dc.description.abstractโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินจากพลาสมาปลากะพงขาว (MAb-sea bass VTG) ถูกผลิตขึ้นโดยนำเซลล์ม้ามของหนูเมาส์สายพันธุ์ BALB/c ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยไวเทลโลเจนินจากพลาสมาปลา มาหลอมกับเซลล์ไมอิโลมา ได้เซลล์ลูกผสมที่จำนวน 11 โคลน ที่มีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินที่แยกได้จากพลาสมาของปลากะพงขาว (169, 132, 112 และ 86 กิโลดาลตัน) โดยเทคนิคเวสเทิร์น บลอท และแสดงผลของปฏิกิริยาสีน้ำตาลอ่อน กับไวเทลโลเจนินใน เนื้อเยื่อตับ ม้าม และลำไส้ ของปลากะพงขาววัยอ่อนที่ได้รับ การฉีดกระตุ้นด้วย 17β-estradiol โดยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมิสทรีโดยไม่ทำปฏิกิริยากับโปรตีนอื่นในพลาสมาของปลาที่ไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน นอกจากนี้ MAb-sea bass VTG 23 และ 41 สามารถทำปฏิกิริยาข้ามได้กับไว เทลโลเจนินในเลือดปลานิล (Oreochromis niloticus) (210 และ 140 กิโลดาลตัน) ปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola) (152, 133, 81, 72 และ 63 กิโลดาลตัน) ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นด้วย 17β-estradiol โดยเทคนิคดอท บลอท เวสเทิร์น บลอท และอิมมูโนฮีสโตเคมิสทรีและไม่ท าปฏิกิริยาข้ามกับไวเทลลินในฮีโมลิมป์ของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่ได้รับการฉีดกระตุ้น ด้วย 17β-estradiolth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลา -- วิทยาภูมิคุ้มกันth_TH
dc.subjectปลากะพงขาวth_TH
dc.subjectโปรตีนในเลือด -- การวิเคราะห์th_TH
dc.subjectโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์th_TH
dc.subjectแอนติบอดีย์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมา ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)th_TH
dc.title.alternativeDevelopment of monoclonal antibody specific to plasma vitellogenin in Asian sea bass (Lates calcarifer Bloch)en
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailphochit@buu.ac.th
dc.author.emailsupakits@buu.ac.th
dc.author.emailNanthika.K@Chula.ac.th
dc.year2560th_TH
dc.description.abstractalternativeMonoclonal antibody specific to Asian sea bass vitellogenin (MAb sea bass VTG) was produced by fusion of myeloma cell and spleen cell of BALB/c mouse immunized with vitellogenin (VTG). 11 clones of hybridoma can produced MAbs and specificity to plasma VTG were checked by western blot (169, 132, 112 and 86 kDa) and dot blot. The immunohistochemistry showed brownish reaction with VTG in 17βestradiol treatment fish’s liver, spleen and intestine with no reaction with the control groups. Moreover, MAb-sea bass VTG 23 and 41 showed cross-reactivity with VTG in tilapia (Oreochromis niloticus) (210 and 140 kDa) and coral grouper (Epinephelus corallicola) (152, 133, 81, 72 and 63 kDa) which were treated with 17β-estradiol by western blot, dot blot and immunohistochemistry as well. All clones were not showed cross-reactivity with vitellin in hemolymph of blue swimming crab (Portunus pelagicus) treated with 17β-estradiolen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_010.pdf3.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น