กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3527
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่ำที่ปราศจากตะกั่ว (ปีที่ 1)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Green Jewelry from Low-Temperature Lead-Free Glass
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สายสมร นิยมสรวญ
ภูวดล วรรธนะชัยแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: อัญมณี
เครื่องประดับ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เศษอัญมณีที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้ถูกนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างหลากหลาย เช่น การนำมาทำเป็นของที่ระลึกโดยการขึ้นรูปร่วมกับวัสดุชนิดต่าง ๆ แก้วเชื่อมอุณหภูมิต่ำเป็นวัสดุประเภทแก้วที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกในการเชื่อมประสานวัสดุประเภทเซรามิกส์ เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่มีการคายความร้อน แต่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่สูงมาก แก้วเชื่อมมีอุณหภูมิในการทำงานที่ต่ำเพื่อให้ง่ายต่อการยึดติดกันระหว่างวัสดุสองชิ้น แต่สามารถทนทานต่อการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีการคายความร้อนไม่สูง ในโครงการวิจัยนี้มีการศึกษาและพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่ำเพื่อช่วยในการเชื่อมประสานเศษอัญมณี โดยการผสมแก้วที่ประกอบด้วยส่วนผสมหลัก คือ CaO2 B2O3 และ SiO2 โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1100 o C และคงอุณหภูมิไว้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และมีการศึกษาลักษณะของแก้วเมื่อทำการผสมด้วย ZnO และ MgO และ ผสมด้วย Na2O และ ผสมแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม และทำการศึกษาการเกาะติดของแก้วกับพลอยชนิดต่าง ๆ และทำการทดสอบโดยการตกกระแทกจากระยะความสูง 1.50 เมตร ลงบนพื้นกระเบื้อง จากผลการทดลองสามารถเลือกแก้ว 2 สูตรมาท าการขึ้นรูปร่วมเครื่องประดับจากแก้วอุณหภูมิต่ำที่ปราศจากตะกั่วร่วมกับเศษอัญมณีเพื่อเป็นเครื่องประดับทีจำนวน 2 ชิ้นได้อย่างประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม แก้วสูตรที่นำมาทำการขึ้นรูปยังขาดความเหนียวและมีการแตกร้าวได้ง่าย จึงต้องมีการพัฒนาในโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3527
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_072.pdf2.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น