กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3515
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกรูปแบบใหม่เพื่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of novel commercial probiotic product for controlling pathogenic microorganisms and enhancing growth of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ -- การควบคุม
โพรไบโอติก
กุ้งขาวแวนนาไม -- การเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม -- การเจริญเติบโต
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกรูปแบบใหม่เพื่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม ปีที่ 1 ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโพรไบโอติกในรูปแบบไมโครแคปซูลเปรียบเทียบกับรูปแบบการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งในการต้านทาน แบคทีเรียก่อโรคของกุ้งขาวแวนนาไม โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด Bacillus แบคทีเรียทางทะเล แบคทีเรียวงศ์ Vibrionaceae และ Vibrio harveyi ใน Hepatopancreas-Intestine และน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง รวมทั้งศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และ อัตราการรอดชีวิตของกุ้งขาวแวนนาไมในช่วงก่อนและหลังการทดสอบความต้านทานแบคทีเรียก่อโรค ผลการศึกษาพบว่าใน Hepatopancreas-Intestine ชุดที่มีการเติมแบคทีเรียโพรไบโอติกผสม ในรูปทําแห่งแบบแช่เยือกแข็ง (FB) มีปริมาณ Bacillus สูงกว่าชุดที่มีการเติมแบคทีเรียโพรไบโอติกในรูปแบบไมโครแคปซูล (MB) ทั้งในช่วงก่อนและหลังการทดสอบความต้านทานโรคจาก V. harveyi สายพันธุ์ 002 แต่ในน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยงพบว่าชุด MB มีปริมาณ Bacillus สูงกว่าชุด FB ทั้งในช่วงก่อน และหลังการทดสอบความต้านทานโรคจาก V. harveyi สายพันธุ์ 002 นอกจากนั้นพบว่าในช่วงก่อน และหลังการทดสอบความต้านทานโรคจาก V. harveyi สายพันธุ์ 002 ชุด FB และ MB ไม่มีผลต่อ ปริมาณของแบคทีเรียทางทะเลทั้งใน Hepatopancreas-Intestine และในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง ส่วน การควบคุมปริมาณ V. harveyi สายพันธุ์ 002 พบว่าชุด FB และ ชุด MB สามารถลดปริมาณ V. harveyi สายพันธุ์ 002 และ Vibrio กลุ่มอื่นใน Hepatopancreas-Intestine และในน้ำที่ใช้ เพาะเลี้ยงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า Bacillus โพรไบโอติกผสมในรูป FB และ รูป MB สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของทั้งกุ้งขาวแวนนาไมก่อนการทดสอบการ ต้านทานโรค และกุ้งขาวแวนนาไมที่รอดชีวิตหลังจากการทดสอบความต้านทานโรคที่เกิดจาก V. harveyi สายพันธุ์ 002 ได้ รวมทั้งเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการเติม V. harveyi สายพันธุ์ 002 และรูปแบบของการใช้โพรไบโอติกไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมหลังการทดสอบความต้านทานโรคของกุ้งขาวแวนนาไมที่เกิดจาก V. harveyi สายพันธุ์ 002 ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าแบคทีเรียโพรไบโอติกทั้ง 2 รูปแบบมีความสามารถเจริญใน Hepatopancreas-Intestine และในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง และไม่มีผลต่อปริมาณแบคทีเรียทางทะเลชนิดอื่น ๆ ซึ่งน่าจะเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่เกื้อกูลระบบนิเวศในบ่อเพาะเลี้ยงนั่นเอง และสามารถควบคุม การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่สําคัญ V. harveyi สายพันธุ์ 002 และ Vibrio ชนิดอื่น ๆ ทั้งใน Hepatopancreas-Intestine และในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จึงทําให้แบคทีเรียโพรไบโอติกกลุ่มนี้ทั้ง 2 รูปแบบน่าจะเป็นแบคทีเรียโพรไบโอติกที่สามารถทําให้การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งทะเลเศรษฐกิจในประเทศไทยยั่งยืนและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3515
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_056.pdf8.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น