กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3501
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคโนโลยีแช่แข็งน้ำเชื้อปลา ด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of fish sperm cryopreservation program using dry ice for the hatchery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำเชื้อ - - การเก็บและรักษา
น้ำเชื้อแช่แข็ง
ปลา - - การขยายพันธุ์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีแช่แข็งน้ำเชื้อปลาด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ได้ศึกษาผลของสารละลายบัฟเฟอร์ สารไครโอโพรเทคแทนท์ อัตราการลดอุณหภูมิ และอัตราการละลายที่มีต่อคุณภาพน้ำเชื้อที่แช่แข็งด้วยน้ำแข็งแห้ง โดยนำน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวมาผสมกับนำน้ำยาบัฟเฟอร์และสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดต่าง ๆ และพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อด้วย การใช้น้ำแข็งแห้งก่อนนำไปเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวแล้วนำมาทำการละลาย พบว่าการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวในหลอดฟางขนาด 0.25 มิลลิลิตรด้วยการใช้สารละลาย Calcium-free Hank’s Balanced Salt Solution (Ca-F HBSS) ร่วมกับ 10% DMSO โดยการนำหลอดฟางแช่ลงในน้ำแข็งแห้งบดละเอียดโดยตรง มีผลทำให้คุณภาพสเปิร์มหลังการละลายต่ำกว่าน้ำเชื้อสด แต่การแช่แข็งน้ำเชื้อในหลอดฟางที่ใช้วัสดุห่อหุ้มโดยเฉพาะการนำหลอดสายไฟฟ้ามาหุ้มหลอดฟางเพื่อแช่แข็งน้ำเชื้อด้วยน้ำแข็งแห้ง ได้น้ำเชื้อแช่แข็งหลังการละลายมีคุณภาพไม่แตกต่างกับน้ำเชื้อสด โดยระยะเวลาการแช่แข็งน้ำเชื้อในน้ำแข็งแห้งตั้งแต่ 10-30 นาที ไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อหลัง การละลาย และการละลายน้ำเชื้อแช่แข็งที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำเชื้อหลังการละลาย มีคุณภาพดี การใช้น้ำแข็งแห้งเพื่อแช่แข็งน้ำเชื้อปลาทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3501
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_047.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น