กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3439
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
สุรชัย ใจชุ่มชื่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาการศึกษา
โรงเรียน - - การบริหาร
โรงเรียนเอกชน - - การบริหาร
โรงเรียนเอกชน
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ เเละตรวจสอบ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 608 คน ใน 5 กลุ่มโรงเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PASW ส่วนการวิเคราะห์แบบจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้โปรแกรม AMOS version 18 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญพบว่าตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อประสิทธผลของโรงเรียน คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รองลงมาการวางแผนกลยุทธ์ สมรรถนะขององค์การ และการพัฒนาองค์การเเห่งการเรียนรู้ตามลำดับและร่วมทำนายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้สมรรถนะทางองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในขณะที่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางอ้อมผ่านการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และผ่านสมรรถนะ ไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งผลทางตรงต่อการวางแผนกลยุทธ์ สมรรถนะขององค์การ และการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ์ส่งผลทางอ้อมต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และสมรรถนะขององค์การไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งผลทางตรงต่อการพัฒนาองค์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สุดท้ายการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลทางอ้อมผ่านสมรรถนะขององค์การไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ .01 และส่งผลทางตรงต่อสมรรถนะขององค์การ และได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman9n2p116-130.pdf1.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น