กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3375
ชื่อเรื่อง: ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Good governance for university administration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลัดดา ผลวัฒนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ - - การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ธรรมาภิบาล (Good Governanance) เป็นแนวความคิดเหลัก หลักการพื้นฐาน และวิธีการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานโดยยึดถือระบบคุณธรรมและจริยธรรม เป้นแนวทางในการจัดการและการควบคุมให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริตโปร่งใส ความคุ้มค่า กับเงิน คำนึงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่ได้เลย หากประเทศหรือองค์การนั้นปราศจาก Good Governance โดยเฉพาะในองค์การทางการศึกษา หากนำธรรมาภิบาลมาใช้กับการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยแล้วจะเป็นต้นแบบการบริหารที่สามารถทำให้ทุกฝ่ายในองค์การสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังในการสร้างชาติต่อไป และเป้นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตหรือภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตได้ เพราะสังคมถ้ารู้ว่าองค์การมีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วนั้นย่อมได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจและความศรัทธา และการมีธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างจูงใจในการทำงานและรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับองค์การ ทำให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างจุดยืนขององค์การ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป้นที่ยอมรับในสังคม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3375
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman8n2p16-27.pdf178.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น