กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3352
ชื่อเรื่อง: จากความยุติธรรมในการพัฒนาฯ ถึงการลุกขึ้นสู้ของคนภาคประชาชนในภาคตะวันออกกับยุทธศาสตร์ 3-4-5
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาอุตสาหกรรม
สาขาสังคมวิทยา
อุตสาหกรรม - - ผลกระทบต่อสังคม
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: ปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยุติธรรมและความไม่จริงใจของภาครัฐและกลไกราชการในการแก้ปัญหา ส่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก ทางเลือกสุดท้ายของประชาชนต้องลุกขึ้นสู้ด้วยขบวนการภาคประชาชนเอง ภายใต้ชื่อ “สภาพลเมืองเพื่อการปฏิรูปภาคตะวันออก” และประกาศเจตนารมณ์ในการเคลื่อนไหว ภายใต้ยุทธศาสตร์ตะวันออก 3-4-5เพื่อคนตะวันออก3 คือ 3 เป้าหมายที่จะมุ่งไป (1) การปกป้องพื้นที่และสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากร อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ(3) การมุ่งสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง4 คือ การเข้าร่วมเคลื่อนไหวของและสนับสนุนปฏิบัติการใน 4 พื้นที่(1) พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายฐานราก (2) พื้นที่นโยบายสาธารณะ(3) พื้นที่อำนาจในรัฐธรรมนูญ (4) พื้นที่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5 คือ 5 แผนปฏิบัติการเร่งด่วน (1) การริเริ่มสร้างเครือข่ายพลเมืองและสร้างสภาพลเมืองเพื่อการปฏิรูป (2) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองในการทำข้อเสนอการปฏิรูปในแต่ละพื้นที่ (3) การเปิดใจให้อภัยที่ผ่านมาเพื่อยกระดับข้อเสนอร่วมกันและผลักดันสู่การปฏิรูปร่วมกับรัฐ (4) การสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญที่กระจายอำนาจสู่คนตะวันออกอย่างแท้จริง และผลักดันให้มีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญที่กระจายอำนาจไปสู่ประชาชนพลเมือง ให้อำนาจพื้นที่จัดการตนเองได้มีสมดุลแห่งการปกครองในส่วนของภาคตะวันออก(5) การเปลี่ยนแปลงและกำหนดแผนพัฒนาภาคตะวันออก เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน และการผลักดันสู่การปฏิบัติจริง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3352
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe4n1p131-156.pdf2.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น