กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3323
ชื่อเรื่อง: Identification the factors that influence revisit intention in creative tourism of Thailand: A conceptual framework
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Poohnob Sirinaphaphan
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Creative tourism
Tourism
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: This research aims to construct a conceptual framework for exploring the factors influence revisit intention in creative tourism of Thailand. Thailand has abundance culture and natural resources for tourists to enjoy and learn new knowledge. Therefore Thailand is suitable to be creative tourism country. Creative tourism will build dissimilar perception of tourist in activities for identity of destination. This research employed the pull and push factor to be foundation and reviewed many related research for construct the conceptual framework The author found that destination image as pull factor and experience as push factor most significantly influence on revisit intention and there is satisfaction factor as mediator as well.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3323
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr16n2p13-23.pdf882.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น