กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3185
ชื่อเรื่อง: โรคตาจากการทำงาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Occupational eye disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การมองเห็น
ตา - - โรค
ตา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: บทความนี้ผู้นิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาสุขภาพทางตาจากการทำงาน ทั้งนี้เพราะดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญในร่างกายหากมีอันตรายเกิดขึ้นต่อดวงตาแล้ว สามารถทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ และ โรคตาจากการทำงานก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรจนกลายเป็นผู้พิการทางสายตาได้ ก่อนที่จะวินิจฉัยและการรักษาโรค ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจตาทั่วไป และการตรวจพิเศษทางตา โรคตาจากการทำงานแบ่งได้เป็น อุบัติเหตุต่อดวงตาและโรคตาจากการทำงานจากสาเหตุอื่น ได้แก่ โรคตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ หลักการทั่วไปของอุบัติเหตุต่อตาต้องคำนึงเสมอว่ามีอันตรายต่อชีวิตหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบแก้ไข ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางตาแบ่งตาม The American Society of Ocular Trauma (ASOT) เป็น Closed glebe injury และ Open globe injury
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3185
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
med1n1p42-51.pdf8.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น