กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3185
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorลักษณาพร กรุงไกรเพชร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:22Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3185
dc.description.abstractบทความนี้ผู้นิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาสุขภาพทางตาจากการทำงาน ทั้งนี้เพราะดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญในร่างกายหากมีอันตรายเกิดขึ้นต่อดวงตาแล้ว สามารถทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ และ โรคตาจากการทำงานก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรจนกลายเป็นผู้พิการทางสายตาได้ ก่อนที่จะวินิจฉัยและการรักษาโรค ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจตาทั่วไป และการตรวจพิเศษทางตา โรคตาจากการทำงานแบ่งได้เป็น อุบัติเหตุต่อดวงตาและโรคตาจากการทำงานจากสาเหตุอื่น ได้แก่ โรคตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ หลักการทั่วไปของอุบัติเหตุต่อตาต้องคำนึงเสมอว่ามีอันตรายต่อชีวิตหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบแก้ไข ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางตาแบ่งตาม The American Society of Ocular Trauma (ASOT) เป็น Closed glebe injury และ Open globe injuryth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการมองเห็นth_TH
dc.subjectตา - - โรคth_TH
dc.subjectตาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleโรคตาจากการทำงานth_TH
dc.title.alternativeOccupational eye diseaseen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThis article aims to present the eye problems from occupational. It is a major cause of blindness. The eye is a important organs in body if has dangerous occurs to the eyes then can cause permanent vision loss. Occupational eye disease can cause permanent loss of vision. Diagnosis and treatment of diseases of the eye required several components together from history, physical examination: general eye examination and special eye examination. Occupational eye disease can be divided into accidents to the eyes and other occupational eye disease including eye disease caused by the computer (Computer vision syndrome: CVS). General principles of eye trauma must be considered that there is always dangerous to life or not. Current Eyes Trauma classified by The American Society of Ocular Trauma (ASOT) are Closed globe injury and Open globe injuryen
dc.journalบูรพาเวชสาร = Burapha journal of medicine
dc.page42-51.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
med1n1p42-51.pdf8.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น