กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3098
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยในตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction With Nursing Service Quality of Inpatients in Universal Healthcare Coverage Project at Inburi Hospital, Singburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีรัตน์ ขำอยู่
ประเทือง เจียมตน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความพอใจของผู้ป่วย
บริการการพยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล - - สิงห์บุรี
บริการทางการแพทย์ - - การประเมิน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3098
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p18-30.pdf2.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น