กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3098
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorประเทือง เจียมตน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:16Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:16Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3098
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความพอใจของผู้ป่วยth_TH
dc.subjectบริการการพยาบาลth_TH
dc.subjectบริการการพยาบาลของโรงพยาบาล - - สิงห์บุรีth_TH
dc.subjectบริการทางการแพทย์ - - การประเมินth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยในตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีth_TH
dc.title.alternativeSatisfaction With Nursing Service Quality of Inpatients in Universal Healthcare Coverage Project at Inburi Hospital, Singburi Provinceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume12
dc.year2547
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page18-30.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p18-30.pdf2.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น