กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3078
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมกับการจัดการคุณภาพโดยองค์รวมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationships Among Organization Culture and Teamwork with Total Quality Management of Head Nurses at Accredited Regional Hospitals and General Hospitals Under the Juridsiction of the Ministry of Public Health
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
มณีรัตน์ พากเพียร
วรรณนิภา วัศวชัยสุวิกรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารคุณภาพโดยรวม
บุคลากรทางการแพทย์ - - การทำงานเป็นทีม
พยาบาล - - การทำงานเป็นทีม
วัฒนธรรมองค์การ
โรงพยาบาล - - การบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3078
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-42.pdf2.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น