กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3078
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
dc.contributor.authorมณีรัตน์ พากเพียร
dc.contributor.authorวรรณนิภา วัศวชัยสุวิกรม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:15Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:15Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3078
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารคุณภาพโดยรวมth_TH
dc.subjectบุคลากรทางการแพทย์ - - การทำงานเป็นทีมth_TH
dc.subjectพยาบาล - - การทำงานเป็นทีมth_TH
dc.subjectวัฒนธรรมองค์การth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล - - การบริหารth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมกับการจัดการคุณภาพโดยองค์รวมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพth_TH
dc.title.alternativeRelationships Among Organization Culture and Teamwork with Total Quality Management of Head Nurses at Accredited Regional Hospitals and General Hospitals Under the Juridsiction of the Ministry of Public Healthen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume12
dc.year2547
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page31-42.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-42.pdf2.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น