กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/289
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าของกากมันสำปะหลัง : การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการหมักที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลกติกจากกากมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Value added enhancement of cassava bagasse : improvement of lactic acid bacteria by induced mutation and optimization of fermentation conditions for lactic acid production from cassava bagasse
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาสะกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดแล็กติก
กากมันสำปะหลัง
กรดแล็กติก
แบคทีเรีย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความสามารถในการผลิตกรดแลคติกโดยตรงของเชื้อ L. planฟพท TISTR 926 ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MRS พบว่า การเลี้ยงแบบเขย่าและไม่เขย่า สามารถผลิตกรดแลคติกได้ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 7.51 - 7.81 กรัมต่อลิตร ดังนั้นจึงเลือกใช้การเลี้ยงแบบไม่เขย่า เพื่อศึกษาเรื่องต่อไป สำหรับในชนิดและความเข้มข้นของคาร์บอนที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติก โดยเปลี่ยนแหล่งคาร์บอน พบว่า กากมันสำปะหลัง 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตกรดแลคติกได้ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในช่วง 5.41-6.61 กรัมต่อลิตร จึงเลือกใช้กากมันสำปะหลัง 2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเหนี่ยวนำเชื้อเพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์ พบว่า การใชรังสีเหนือม่วงเป็นเวลา 3 และ 4 นาที พบว่า เซลล์มีอัตราการเหลือรอดน้อยที่สุดคิดเป็น 0.1 เปอร์เซ็นต์ และขนาดของโคโลนีมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ดั้งเดิม ส่วนการใช้สาร 2-aminoanthacene ที่ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และบ่มเป็นเวลา 20 นาที มีอัตราการเหลือรอดน้อยที่สุดคิดเป็น 0.2เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงนำผลการทดลองดังกล่าวมาใช้ในการทรีตด้วยสารเคมีร่วมกับการใช้รังสีเหนือม่วง แตเนื่องจากเซลล์ที่ได้ให้ปริมาณกรดแลคติกน้อยเมื่อเทียบกับเชื้อสายพันธุ์เดิม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/289
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น