กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/289
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์th
dc.contributor.authorสมจิตต์ ปาสะกาศth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:24Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:24Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/289
dc.description.abstractความสามารถในการผลิตกรดแลคติกโดยตรงของเชื้อ L. planฟพท TISTR 926 ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MRS พบว่า การเลี้ยงแบบเขย่าและไม่เขย่า สามารถผลิตกรดแลคติกได้ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 7.51 - 7.81 กรัมต่อลิตร ดังนั้นจึงเลือกใช้การเลี้ยงแบบไม่เขย่า เพื่อศึกษาเรื่องต่อไป สำหรับในชนิดและความเข้มข้นของคาร์บอนที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติก โดยเปลี่ยนแหล่งคาร์บอน พบว่า กากมันสำปะหลัง 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตกรดแลคติกได้ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในช่วง 5.41-6.61 กรัมต่อลิตร จึงเลือกใช้กากมันสำปะหลัง 2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเหนี่ยวนำเชื้อเพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์ พบว่า การใชรังสีเหนือม่วงเป็นเวลา 3 และ 4 นาที พบว่า เซลล์มีอัตราการเหลือรอดน้อยที่สุดคิดเป็น 0.1 เปอร์เซ็นต์ และขนาดของโคโลนีมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ดั้งเดิม ส่วนการใช้สาร 2-aminoanthacene ที่ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และบ่มเป็นเวลา 20 นาที มีอัตราการเหลือรอดน้อยที่สุดคิดเป็น 0.2เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงนำผลการทดลองดังกล่าวมาใช้ในการทรีตด้วยสารเคมีร่วมกับการใช้รังสีเหนือม่วง แตเนื่องจากเซลล์ที่ได้ให้ปริมาณกรดแลคติกน้อยเมื่อเทียบกับเชื้อสายพันธุ์เดิมth_TH
dc.description.sponsorshipทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกรดแล็กติกth_TH
dc.subjectกากมันสำปะหลังth_TH
dc.subjectกรดแล็กติกth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
dc.titleการเพิ่มมูลค่าของกากมันสำปะหลัง : การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการหมักที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลกติกจากกากมันสำปะหลังth_TH
dc.title.alternativeValue added enhancement of cassava bagasse : improvement of lactic acid bacteria by induced mutation and optimization of fermentation conditions for lactic acid production from cassava bagasseen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2553
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น