กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2766
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในตราสินค้า ของเครื่องสำอางไทยในสปป.ลาว (กลาง)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The composition of the product and consumer based brand equility effect to attitude of cosmetic Thai brand in Laos people's Democratic Republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤช จรินโท
สามารถ ดีพิจารณ์
กวิน มุสิกา
ภูริศ ศรสรุทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ครื่องสำอางไทย
คุณค่าตราสินค้า
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในตราสินค้าของเครื่องสำอางไทยในสปป.ลาว (กลาง)ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย (3) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย (4) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย และ (5) เพื่อศึกษาความชื่นชอบในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ผู้บริโภคชาวลาว ที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาว (กลาง) จำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูล คือ ตัวแทนจำหน่ายในสปป.ลาว (กลาง) จำนวน 10 คน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) การหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การสัมภาษณ์ระดับลึกใช้โปรแกรม Atlas ti Version Trial 6.2 ช่วยในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อสร้างมโนทัศน์เชิงทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่า 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรในโมเดลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า เครื่องสำอางไทยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาวโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านความชื่นชอบในตราสินค้า และปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบในตราสินค้า และความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบในตราสินค้าด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.518 และมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 0.482 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ส่วนคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบ ในตราสินค้าด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.609 และมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 0.626 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 3. การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยมีผลต่อความชื่นชอบในตราสินค้าและมีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อ ของเครื่องสำอางไทย โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านคุณภาพ โดยจะเลือกสินค้าไทยเป็นอันดับแรกความชื่นชอบในตราสินค้า มีผลต่อความความตั้งใจที่จะใช้เครื่องสำอางของไทยและพบว่ามโนทัศน์เชิงทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2766
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n2p107-116.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น