กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2631
ชื่อเรื่อง: การศึกษาแก้วเติมสำหรับรอยแตกบนทับทิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of filled-glass for fissure surface of ruby
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูวดล วรรธนะชัยแสง
อาภากร นุ้ยพิน
ณัฐพล ชมแสง
เอกรัฐ มีชูวาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: ทับทิม
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
แก้วเติม
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ศึกษาแก้วเติมสําหรับรอยแตกบนทับทิมจากโมแซมบิค โดยเผาผงแก้วร่วมกับทับทิมด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ยืนอุณหภูมิเป็นเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง ตรวจสอบสมบัติกายภาพการหาค่าดัชนีหักเหและความถ่วงจําเพาะพลอยก่อนและหลังเผา ถ่ายภาพรอยแตกและมลทินพลอยก่อนและหลังเผาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง และหาการสะท้อนแสงด้วย ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ผลการทดลองพบว่าดัชนีหักเหแสงและความถ่วงจําเพาะลดลงเนื่องจากดัชนีหักเหแสงและความถ่วงจําเพาะของแก้วต่ำกว่าทับทิม ตัวอย่างทับทิมที่มีรอยแตกถูกประสานให้มีความใสขึ้น มีความสวยงามเพิ่มขึ้น นอกจากน ี้ผลการวิเคราะห์การสะท้อนแสงในช่วง 350-750 nm พบว่าการสะท้อนแสงของพลอยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ Cr3+ ซึ่งให้สีแดงกับพลอยทับทิม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2631
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
40-46.pdf930.48 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น