กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2631
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภูวดล วรรธนะชัยแสง
dc.contributor.authorอาภากร นุ้ยพิน
dc.contributor.authorณัฐพล ชมแสง
dc.contributor.authorเอกรัฐ มีชูวาศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2631
dc.description.abstractศึกษาแก้วเติมสําหรับรอยแตกบนทับทิมจากโมแซมบิค โดยเผาผงแก้วร่วมกับทับทิมด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ยืนอุณหภูมิเป็นเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง ตรวจสอบสมบัติกายภาพการหาค่าดัชนีหักเหและความถ่วงจําเพาะพลอยก่อนและหลังเผา ถ่ายภาพรอยแตกและมลทินพลอยก่อนและหลังเผาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง และหาการสะท้อนแสงด้วย ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ผลการทดลองพบว่าดัชนีหักเหแสงและความถ่วงจําเพาะลดลงเนื่องจากดัชนีหักเหแสงและความถ่วงจําเพาะของแก้วต่ำกว่าทับทิม ตัวอย่างทับทิมที่มีรอยแตกถูกประสานให้มีความใสขึ้น มีความสวยงามเพิ่มขึ้น นอกจากน ี้ผลการวิเคราะห์การสะท้อนแสงในช่วง 350-750 nm พบว่าการสะท้อนแสงของพลอยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ Cr3+ ซึ่งให้สีแดงกับพลอยทับทิมth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectทับทิมth_TH
dc.subjectยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.subjectแก้วเติมth_TH
dc.titleการศึกษาแก้วเติมสำหรับรอยแตกบนทับทิมth_TH
dc.title.alternativeStudy of filled-glass for fissure surface of rubyen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6
dc.volume19
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe filling-glass for fissure surface of ruby has been studied. The ruby mixed with filled-glass powder was treated in electric furnace at 1000 °C for 1, 3 and 5 hours. The physical properties of as-received and treated samples were determined reflective index (RI) and specific gravity (SG). Fissure and inclusion of all samples were observed by optical microscope. Moreover, UV-Visible spectrophotometer was used to determine the reflective index in samples. The result reveals that RI and SG of treated sample were decreased because of low RI and SG of filled-glass. The result shows that the fissure surface on ruby was filled by glass and made clear surface. Moreover, the reflection in range 350-750 nm reveal that the reflection value of was not changed in Cr3+ given red color.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal
dc.page40-46.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
40-46.pdf930.48 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น