กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2530
ชื่อเรื่อง: แม่เหล็กระดับนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nanomagnetism and its application as magnetic recording
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยศักดิ์ อิสโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จานแม่เหล็ก
นาโนเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ฮาร์ดดิสก์
แม่เหล็ก
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: ปัจจุบันวัสดุแม่เหล็กระดับนาโนได้มีการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในตัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ไดรฟว์ แต่เนื่องจากขนาดของเกรนมีผลกระทบต่อการเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์พาราแมกนิติกของวัสดุ ส่งผลให้บิทมีพฤติกรรมไม่เสถียรต่อความร้อน ดังนั้นขนาดเกรนของวัสดุในตัวบันทึกไม่สามารถทำให้มีขนาดเล็กลงได้ จึงจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางเพื่อคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการเพิ่มความหนาแน่น เทคนิคที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่ เทคนิคการบันทึกในแนวตั้ง ซึ่งอาศัยหลักการการเรียงตัวของแมกนิไตเซชันของตัวบันทึกให้มีทิศตั้งฉากกับระนาบของดิสก์ ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีการสร้างรูปแบบบิทในระดับนาโนมีหลากหลายวิธได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก โดยการสร้างรูปแบบของบิทให้มีขนาดเล็กมีรูปแบบสม่ำเสมอ และความหนาแน่นสูง วิธีการกัดเซาะด้วยเทคนิคการกัดเซาะ (lithography) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างรูปแบบของบิทให้มีขนาดเล็กต่ำกว่า 100 นาโนเมตร (nm) ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ในบทความ ยังได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดอื่นๆ ที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ดรฟว์ในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2530
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
138-145.PDF9.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น