กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2498
ชื่อเรื่อง: A New species of Aulacospira (Pulmonata: Stylommatophora: Pupillidae) from Eastern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pongrat Dumrangrojwattana
คำสำคัญ: Aulacospira panhai
Pulmonata
Pupillidae
Thailand
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Aulacospira panhai n. sp. is described from a limestone hill in Rayong Province, Thailand. It is the seventh member of the genus recorded from Thailand. This new species has minute, brownish semi-depressed shell of which the first two whorls are slightly flat whilst the last two are more oval and have a much greater inflation. Six aperture barriers were observed.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2498
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น