กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2492
ชื่อเรื่อง: การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า(Plectropomus maculatus)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of polyclonal antibody specific to plasma vitellogenin of blue-spotted grouper, Plectropomus maculatus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
พอจิต นันทนาวัฒน์
ชุติมา ถนอมสิทธิ์
เรณู ยาชิโร
ศิวาพร ลงยันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลากะรังจุดฟ้า
โพลีโคลนอลแอนติบอดี
ไวเทลโลเจนิน
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: ได้ผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลโลเจนินโดยการปลูกภูมคุ้มกันในหนูขาวด้วย ไวเทลโลเจนินที่แยกได้จาก พลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus เพศเมียที่ฉีกกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 17 เบต้าขเอสตราไดออล และทำให้ บริสุทธิ์โดยขใช้คอลัมน์ไฮดรอกซิลอะพาไทต์และคอลัมน์เซฟาคริลเอส-300 จากการตรวจสอบความทรงจำของโพลีโคลนอลแอนติบอดี ที่ผลิตได้ด้วยเทคนิค Double immunodiffusion พบว่าสามารุทำปฏิกิริยากับพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศเมียที่ได้รับการฉีด ด้วยฮอร์โมนและไวเทลโลเจนินบริสุทธิ์ แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศเมียที่ไม่ได้รับการฉีดฮอร์โมนและ พลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศผู้ และเมื่อศึกษาโดยใช้เทคนิค Western blot พบว่าโพลีโคลนอนแอนติบอดีที่ได้สามารถทำปฏิกิริยา กับแถบโปรตีนที่แยกได้จากไวเทลโลเจนินบริสุทธิ์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเป็น 94, 75, 70, 68 และ 50kDa ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2492
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
42-49.pdf8.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น