กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2490
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาพำนักของสารอนุรักษ์ในอ่าวปากพนัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Residence time of a conservative substance in Pak Panang Bay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาลี ครองศักดิ์ศรี
ปราโมทย์ โศจิศุภร
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชลศาสตร์
สารอนุรักษ์
อ่าวปากพนัง
เอสทูรี
แบบจำลองทางชลศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: แบบจำลอง RMA2 และ RMA4 ถูกใช้จำลองการไหลเวียนของน้ำและระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของสารอนุรักษ์ที่ละลายน้ำโดยการทดลองตัวตามรอยในอ่าวปากพนัง โดยใช้ศึกษาการตอบสนองของระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของสารชนิดนี้ต่อการเปลี่ยนแปลง อัตราการไหลของน้ำท่าจากแม่น้ำปากพนังและลม ผลการจำลองถูกเทียบมาตรฐานและทวนสอบ กับข้อมูลความเร็วกระแสน้ำและความเค็มจากการตรวจวัดในอ่าว ผลการทดลองตัวตามรอบแสดงให้เห็นระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของสารอนุรักษ์ที่ละลายน้ำถูกควบคุมโดยอัตราการไหลของน้ำท่าเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยลม ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยจากคำนวณมีค่าเท่ากับ 10.3 3.7 และ 2 วันเมื่ออัตราการไหลของน้ำท่าเท่ากับ 5 150 และ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามลำดับ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของสารในอ่าวปากพนังมีความสัมพันธ์แบบลอการิทึมกับอัตราการไหลของน้ำท่าจากแม่น้ำปากพนัง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2490
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
3-15.pdf11.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น