กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2432
ชื่อเรื่อง: First Record of Sporolithon Ptychoides Heydrich (Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta) from Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksa
Chatcharee Kaewsuralikhit
Sinchai Maneekat
Sunan Patarajinda
Masasuke Baba
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Dendroidea
Rhodophyta
Sporolithaceae
Sporolithon ptychoides
Sporolithon
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Sporolithon ptychoides Heydrich (Sporolithaceae, Sporolithales), the type species of the genus Sporolithon, is newly reported for Thai waters based on specimens collected from the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. A detailed morphological and anatomical account is provided, including comparisons with published data of S. ptychoides and its related species. Epithallial cells are flared. Cells of adjacent filaments connect laterally mostly by secondary pit connections. Tetrasporangia are grouped in sori that occur in patches over the thallus surface. Sori are buried in distinct rows in the thallus. Details of male, female and carposporangial conceptacles of S. ptychoides are described for the first time. Gametangial thalli are monoecious with spermatangia and carposporangia born in uniporate conceptacles. Dendroid spermatangial branches occur on the floor, walls and roof of the male conceptacle chamber. Carpogonial branch consists of a hypogenous cell and a carpogonium. Central fusion cell is absent on the floor of the carposporangial conceptacle chamber.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2432
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น