กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2432
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThidarat Noiraksa
dc.contributor.authorChatcharee Kaewsuralikhit
dc.contributor.authorSinchai Maneekat
dc.contributor.authorSunan Patarajinda
dc.contributor.authorMasasuke Baba
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:52Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2432
dc.description.abstractSporolithon ptychoides Heydrich (Sporolithaceae, Sporolithales), the type species of the genus Sporolithon, is newly reported for Thai waters based on specimens collected from the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. A detailed morphological and anatomical account is provided, including comparisons with published data of S. ptychoides and its related species. Epithallial cells are flared. Cells of adjacent filaments connect laterally mostly by secondary pit connections. Tetrasporangia are grouped in sori that occur in patches over the thallus surface. Sori are buried in distinct rows in the thallus. Details of male, female and carposporangial conceptacles of S. ptychoides are described for the first time. Gametangial thalli are monoecious with spermatangia and carposporangia born in uniporate conceptacles. Dendroid spermatangial branches occur on the floor, walls and roof of the male conceptacle chamber. Carpogonial branch consists of a hypogenous cell and a carpogonium. Central fusion cell is absent on the floor of the carposporangial conceptacle chamber.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectDendroideath_TH
dc.subjectRhodophytath_TH
dc.subjectSporolithaceaeth_TH
dc.subjectSporolithon ptychoidesth_TH
dc.subjectSporolithonth_TH
dc.titleFirst Record of Sporolithon Ptychoides Heydrich (Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta) from Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume33
dc.year2012
dc.journalCryptoGamie, Algologie
dc.page265-276.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น